اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایندگان محترم شرکتهای تعاونی صنایع دستی

نمایندگان محترم شرکتهای تعاونی صنایع دستی
باسلام
نظر به اینکه شرکتهای تعاونی در ارتباط با مراجعات و مراودت خود با واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی دارای مسائل و مشکلاتی هستند که تا کنون حل و فصل نشده است، لذا بمنظور شناسایی اینگونه مسائل و همچنین شناسایی ظرفیتهای بخش تعاون ظرف مدت 1 هفته از تاریخ 6 الی 11 آذرماه 95 مسائل و مشکلات خود با واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی را جهت انعکاس بصورت کتبی به دفتر اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی ارسال نمایید.