اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش تخصصی هویت شناسی شهر شیراز _اتاق بازرگانی

نشست تخصصی هویت شناسی شهر شیراز با محوریت هنرهای سنتی با سخنرانی استاد سیف مورخ 95.10.28 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز