اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

تقدیر از پیشکسوتان صنایع دستی -اتاق بازرگانی

مراسم تجلیل سه نفر از پیشکسوتان صنایع دستی مورخ 95.10.30 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز