اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اطلاع رسانی نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی .شیراز -اسفند 95

اطلاع رسانی روزنامه خبر جنوب در خصوص برگزاری نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ،رو نمایی از هنر های احیا شده توسط اتحادیه تعاونی های صنایع دستی و رو نمایی از سایت فروش مجازی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی در تاریخ 95.12.21