اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازدید وزیر دفاع کشور آذربایجان از فروشگاه حافظیه

بازدید وزیر دفاع کشور آذربایجان از فروشگاه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس ( شعبه حافظیه ) مورخ 96.01.28 انجام شد که با اسقبال ایشان از محصولات صنایع دستی همراه بود.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

   @handicraftunion