اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

سومین جلسه شورای عالی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری در دولت یازدهم به ریاست دکتر جهانگیری تشکیل شد.

 سه شنبه ۲۳ خرداد ماه سومین جلسه شورای عالی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری در دولت یازدهم به ریاست دکتر جهانگیری تشکیل شد.

تغییر رویکرد شورا از امور اجرایی به نهادسازی، ظرفیت یابی و اصلاح فرایندهای کاری از ویژگی های این جلسه بود.

 #تدوین نظام آمار گردشگری که بتواند سهم گردشگری را در اقتصاد ایران مشخص کند.

#نهادسازی برای نقش آفرینی ایران در مسیر جاده ابریشم

 #هماهنگی دستگاهی برای تقویت زیرساخت های شهرهای جهانی صنایع دستی

#ساماندهی بیمه صنعت گران فعال در حوزه صنایع دستی

#کسب مجوز برای پیگیری شبکه اختصاصی گردشگری

#تهیه آیین نامه هایی بر ای تعیین تکلیف موزه های خصوصی و مجموعه داران که از سال ۸۴ معطل مانده بود

بخشی از مصوبات آخرین نشست شورای عالی در دولت یازدهم بود.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion