اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص بیمه هنرمندان

 حضور محترم صنعتگران و نمایندگان تعاونی ها: 
با توجه به ضرورت موضوع بیمه هنرمندان و اعلام معاونت محترم صنایع دستی در خصوص این مهم، عین نامه ی صادره از معاونت جهت استحضار هنرمندان در کانال اتحادیه درج میگردد. مستدعی است نسبت به معرفی هرچه سریع تر افراد واجد شرایط اقدام عاجل صورت پذیرد. 

 روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion