اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

حضور معاونت محترم صنایع دستی کشور جنا اقای نامور مطلق در غرفه فارس نمایشگاه سراسری تهران

 حضور معاونت محترم صنایع دستی  سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور جناب اقای نامور مطلق و هیئت مدیره محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی فارس در غرفه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس ، نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی تهران مورخ ۹۶.۶.۱ 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion