اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

پیگیری کاهش مالیات بر ارزش افزوده

 حضور مدیرعامل محترم ،عضو هیئت مدیره و مدیر مالی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در جلسه با مدیر کل دارایی استان فارس در خصوص پیگیری کاهش مالیات بر ارزش افزوده . ۱۷ آبان ماه در محل اتاق بازرگانی شیراز

 روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion