اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازدید از شعبه سرای مشیر اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

 بازدید 
رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي 
 اسلامي شهر شيراز سر کار خانم دودمان و هیئت همراه از شعبه سرای مشیر اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس .  

۹۶.۹.۱۲

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion