اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

فراخوان

فراخوان عمومی مسابقه طراحی اِلمان شهری با موضوع "صنایع دستی" شهرستان آباده 

مهلت ارسال آثار ۲۰ دیماه ۹۶

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس


@handicraftunion