اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز جمهوری اسلامی گرامی باد.

 دوازدهمین روز بهار، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در طوفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال وطن می اندیشند. 

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را گرامی میداریم.

روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس


@handicraftunion