اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز جهانی هنر گرامی باد

گـر بی‌هنـرم و گـر هنرمنـد
لطف است امیدم از خداوند 
”سعدی” 

روز جهانی هنر بر شما هنرمندان و هنر دوستان گرامی مبارک باد.

روابط عمومی اتحادیه  تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion