اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه مشترک اتاق تعاون کشور و ...

هم اکنون،جلسه مشترک اتاق تعاون کشور،نمایندگان وروسای تعاونیهای جنوب وجنوب غرب کشور با حضور: نماینده محترم مجلس جناب آقای مهندس اکبری. نماینده محترم اتاق تعاون کشور جناب آقای دکتر مرعشی. مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی ومعاونین ایشان وهمچنین ریاست و اعضای هیات مدیره اتاق تعاون فارس. در خصوص بهینه سازی عملکردتعاونیها،اتحادیه ها وبخش تعاون. روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس