اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران
ایتالیا-رم
2 الی 6 آذر ماه 95

مجری برگزار کننده شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران هر متر مربع 7/000/000 ریال
جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید:
www.iranfair.com