اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه سرپرستان

برگزاری جلسه سرپرستان واحدهای مالی،اداری، نمایشگاهی،کارگاهی،بازرگانی،باریاست هیات مدیره ومدیرعامل دردفتر اتحادیه و ارایه پیشنهادات وراهکارهای مرتبط به هرحوزه وتعیین خط مشی ها،استراتژیها وراهبردهای کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس