اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازدید و آشنایی دانشجویان رشته گردشگری و هنرجویان تورلیدر از تولیدات صنایع دستی خانه سعادت

بازدید و آشنایی دانشجویان رشته گردشگری و هنرجویان تورلیدر از تولیدات صنایع دستی خانه سعادت (خانه صنایع دستی) شیراز ،به همراه استاد دکتر حکمت نیا
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس