اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازدید کارگردان سینما وتلویزیون ازخانه صنایع دستی شیراز

بازدید کارگردان سینما وتلویزیون جناب آقای سیروس مقدم باهمراهان ازخانه صنایع دستی شیراز.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس