اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه اشتغال دربخش گردشگری وصنایع دستی استانداری فارس

جلسه اشتغال دربخش گردشگری وصنایع دستی استانداری فارس باحضور نماینده هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس