اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس

جلسه هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس وطرح پیشنهادات وتحلیل وبررسی آنهاودرنهایت مصوبات مربوط به ادامه فعالیتها.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس