اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه معاونت صنایع دستی واتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس با استاد فلاح پور

جلسه معاونت صنایع دستی واتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس با استاد فلاح پور،درخصوص راه اندازی سلسله کلاسهای خاتم مکتب شیراز.