اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس

جلسه هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس وطرح پیشنهادات وتحلیل وبررسی آنهاودرنهایت مصوبات مربوط به ادامه فعالیتها.