اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دوره اموزشی

اولین دوره تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در معتونت صنایع دستی شهریور ماه 95            روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس                                         @handicraftunion