اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

رو نمایی کتاب قلمزنی و دواتگری-اتاق بازرگانی

مراسم رو نمایی کتاب قلمزنی و دواتگری استاد ارژنگ ربیعی مورخ 95.10.29 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز