اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش تخصصی اقتصاد هنر و نواوری در صنایع دستی -اتاق بازرگانی

نشست تخصصی اقتصاد هنر و نوآوری در صنایع دستی با سخنرانی سر کار خانم کازرونی مورخ 95.10.30 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز