اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هفتگی سرپرستان واحد ها

جلسه هفته گانه سرپرستان واحدهای مختلف تولیدی،نمایشگاهی،اداری،مالی،آموزشی و سایر بخش های اتحادیه با حضور مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی فارس مورخ ۹۶.۵.۱۷در محل دفتر اتحادیه برگزار گردید.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion