اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

حضور عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع دستی به عنوان دبیر کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان فارس درکمیسیون اتاق تعاون ایران-تهران

حضور عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع دستی به عنوان دبیر کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان فارس(سرکارخانم امیدواری)،درکمیسیون اتاق تعاون ایران-تهران وبررسی راهکارهای ورود به بازارهای اقتصادی(ازجمله صنایع دستی)
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی فارس