اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برنامه عیادت از پیشکسوتان وبزرگان صنایع دستی استان توسط هیات مدیره اتحادیه

برنامه عیادت از پیشکسوتان وبزرگان صنایع دستی استان توسط هیات مدیره اتحادیه،که اینبار منزل سرکار خانم استاد نکیسایی درنظر گرفته شده بود.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس