اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه معاونت صنایع دستی واتحادیه صنایع دستی فارس

جلسه معاونت صنایع دستی واتحادیه صنایع دستی فارس درخصوص مراحل پایانی بانک اطلاعاتی هنرمندان وتعاونیهای صنایع دستی به تفکیک شهرستانها،همچنین برنامه ریزیهای نهایی درخصوص جشنواره خلاقیت ونوآوری درصنایع دستی ونمایشگاههای منطقه ای وشهرستانی.