اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

سومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی - استان هرمزگان

" سومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی - استان هرمزگان "
مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بندرعباس
22 لغایت 26 آذر ماه 1395
غرفه رایگان برای هر استان 1 غرفه
غرفه مازاد برای هر استان 2 غرفه با هزینه بهای اجاره و غرفه بندی 9/000/000 ریال
هزینه اسکان ، و پذیرایی به ازای هر غرفه 1 نفر رایگان
جهت ثبت نام تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 27/8/95 با دفتر اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان فارس تماس بگیرید.