اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

تقدیر از نواوران خلاق صنایع دستی-اتاق بازرگانی

مراسم اختتامیه و  تجلیل ار نوآوران خلاق حوزه صنایع دستی مورخ 95.11.1 در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز