اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه

"دوازدهمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی -استان مرکزی "

زمان :3 لغایت 8 اسفند ماه 1395

مکان :اراک-محل دائمی نمایشگاه های بیم المللی استان مرکزی 

*غرفه سازی و غرفه آرایی داخلی محدوده مورد تقاضا توسط مشارکت کنندگان صورت می پذیرد.

تخلیه سالن روز دوشنبه مورخه 9 اسفند ماه  1395 صورت خواهد پذیرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

08634064481

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion